LOPD

LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos
SYNTHESPIAN SL amb CIF B61531067 i domicili al Carrer Canigó 4, Baixos Dreta, Cabrera de Mar

COMUNICA
1. Que s’ha instal·lat un sistema de vigilància mitjançant càmeres a la finca per garantir la seguretat dels inquilins i de les seves visites autoritzades.

2. Que la informació obtinguda i emmagatzemada mitjançant el sistema d’enregistrament es farà servir exclusivament per fins de prevenció, seguretat i protecció de persones i béns que es troben a la propietat sotmesa a protecció.

3. Que l’anterior informació es sotmet als drets que li reconeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com a la seva legislació de desenvolupament.

Cabrera de Mar, a 26 de Febrer de 2020.